RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Ungdomars rättigheter och skyldigheter

12 år

Rättighet:

 • Barnets för- eller efternamn kan inte bytas utan barnets tillstånd.
 • Barnet kan inte anslutas till ett trossamfund utan barnets tillstånd. Barnets tillstånd behövs också för utträde ur ett trossamfund.
 • Barn, vars föräldrar har skilt sig, har rätt att vägra träffa någon av föräldrarna.
 • Barnet kan inte adopteras utan barnets medgivande.
 • Om det finns problem i familjen kan barnet själv be om vård utom hemmet. Vård utom hemmet betyder att barnet bor någon annanstans än hos sina föräldrar.

Skyldighet:

 • Barn får inte längre cykla på trottoaren.

14 år

Rättighet:

 • Barnet får utföra lätt arbete några timmar om dagen om det inte skadar hennes hälsa eller skolgång. Vårdnadshavaren måste underteckna arbetsavtalet.

 

15 år

Rättighet:

 • Den unga kan själv ingå ett arbetsavtal. Föräldrarna kan dock häva ett avtal som ingåtts av ett barn under 18 år om barnet inte har berättat för föräldrarna om arbetet.
 • Den unga har rätt att öppna ett eget bankkonto och förvalta de medel som han eller hon förtjänat med sitt eget arbete.
 • När den unga har fullgjort sin läroplikt får han eller hon arbeta heltid mellan klockan 6.00 och 22.00.
 • Den unga kan avlägga körtillstånd som behövs för att köra moped, traktor och motorbåt.
 • Den unga kan skjutsa barn under 10 med cykel.
 • Den unga kan ansluta sig till ett trossamfund eller utträda ur ett trossamfund med föräldrarnas skriftliga tillstånd

Skyldighet:

 • Den unga kan ställas till svars för brott som han eller hon begått. Om den unga begår ett brott kan han eller hon åtalas och dömas för det.

16 år

Den sexuella skyddsåldersgränsen för barn är 16 år. Detta betyder att sexuellt umgänge med barn under 16 år är straffbart. (Undantag från detta är en sexuell förbindelse mellan två ungdomar som befinner sig på samma utvecklingsstadium.) Att köpa sexuella tjänster av ett barn under 18 år är ett brott.

Rättighet:

 • Rätt att avlägga A-körkortet som behövs för att köra lätt motorcykel.
 • Rätt att få eget sjukförsäkringskort. Detta betyder att en 16-åring är försäkrad mot ålderdom, arbetslöshet och arbetsoförmåga och att sjukförsäkringsersättningen betalas till den unga själv, inte dennes föräldrar.

17 år

Rättighet:

 • Läroplikten upphör om den inte redan har fullgjorts.
 • Rätten till barnbidrag upphör.
 • Den unga kan ansöka om studiestöd hos Fpa. Vårdnadshavarens inkomster påverkar dock studiestödets storlek och beviljande.

18 år – Myndig

Rättighet:

 • gifta sig
 • rösta i nationella val och kommunalval
 • skaffa sig ett eget pass
 • inträda i eller utträda ur ett trossamfund
 • disponera över sin egendom
 • skaffa sig ett körkort (till exempel för motorcykel, personbil)
 • få finskt medborgarskap (18–22-åringar), om personen bott länge i Finland.

Skyldighet:

 • värnplikt för män (armé eller civiltjänstgöring)

LÄNK

För mer information om de ungas rättigheter och skyldigheter kan man läsa ungdomslagen på finlex.fi.